Sieťový predplatný cestovný lístok

Cestujete vo Vysokých Tatrách pravidelne? Práve pre vás je určený časový sieťový cestovný lístok na trate Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice, ktorý môžete využiť na neobmedzené množstvo ciest na uvedených tratiach alebo ich kombinácií.

Výhody

  • neobmedzené cestovanie na tratiach Štrba - Štrbské Pleso, Poprad Tatry - Štrbské Pleso a Starý Smokovec - Tatranská Lomnica v čase platnosti lístka,
  • lístky platia aj na trati Poprad Tatry - Studený Potok - Tatranská Lomnica.

Cenník

Časové sieťové lístky vo Vysokých Tatrách

obyčajný

zľavnený

1-dňové

4 €

2 €

3-dňové

8 €

4 €

7-dňové

14 €

7 €

mesačné

16 €

10 €

Zľavnené cestovné môžu využiť

  • držitelia preukazu JUNIOR RAILPLUS, KLASIK RAILPLUS a SENIOR RAILPLUS,
  • držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S,
  • rodičia cestou na návštevy k deťom telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutým alebo chronicky chorým umiestneným v ústavoch na území SR a na návštevy detí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (od 1.2. 2018),
  • majitelia na prepravu psov,
  • deti od 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku s akýmkoľvek preukazom s aktuálnou fotografiou, menom, priezviskom a dátumom narodenia (ak nevyužívajú nárok na bezplatnú prepravu),
  • žiaci a študenti so žiackymi alebo študentskými preukazmi (ak nevyužívajú nárok na bezplatnú prepravu) (od 1.2. 2018),
  • občania od 70 rokov.

Aby bol lístok platný, prosíme, aby ste pri použití časových sieťových cestovných lístkov (okrem 1 – dňových) zapísali priamo na lístok číslo preukazu totožnosti.

Kde možno kúpiť tatranský sieťový lístok

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 23.01.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.