Zľava na návštevu detí umiestnených v ústavoch

Pri návštevách detí umiestnených v ústavoch, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately máte nárok na zľavu 50 % z obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede. Na uplatnenie zľavy potrebujete preukaz vystavený zariadením alebo školou, kde je dieťa umiestnené. Zľavu nie je možné využiť vo vlakoch InterCity.

Súvisiace články

Kto presne má nárok na zľavu

  • zľava 50 % z obyčajného cestovného sa poskytuje rodičom alebo iným zákonným zástupcom,
  • na návštevu detí telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutých alebo chronicky chorých, umiestnených v školských zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a v zdravotníckych zariadeniach na území SR a na návštevu detí v zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Kde zľavu využijete

  • v 2. vozňovej triede zo stanice najbližšej miestu bydliska rodičov (zákonných zástupcov) do stanice najbližšej miestu ústavu, v ktorom je dieťa umiestnené a späť,
  • zľavu je možné uplatniť aj vo vlakoch EC a SC s príplatkom 1 €,
  • cestovať späť so zľavou je možné najneskôr deň po návšteve dieťaťa,

Čo potrebujete

  • zľava 50 % sa poskytuje na preukaz vystavený a potvrdený zariadením alebo školou, v ktorom je dieťa umiestnené. Pri spiatočnej ceste je potrebné preukaz opečiatkovať a podpísať zodpovedným zamestnancom zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené, pri kontrole vo vlaku môže byť vyžadovaný aj preukaz totožnosti.
Dátum poslednej aktualizácie: 12.04.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia