Zľavy pre občanov nad 70 rokov

Železničná spoločnosť Slovensko popri bezplatnej preprave naďalej poskytuje seniorom nad 70 rokov možnosť cestovať v 2. vozňovej triede za symbolické cestovné. Zľavnené cestovné sa dá využiť:

  • ak senior nad 70 rokov nie je registrovaný do bezplatnej prepravy,
  • ak chce cestovať vlakom, v ktorom už pre vyčerpanú kapacitu nie sú k dispozícii cestovné lístky na bezplatnú prepravu.

Súvisiace články

  • výška cestovného vo vnútroštátnych vlakoch predstavuje 0,15 € za každých i len začatých 50 km v 2. triede,
  • zľava do 80 % z cestovného v 1. vozňovej triede vnútroštátnych vlakov,
  • cesta na akúkoľvek vzdialenosť na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice za 0,25 €,
  • zľava sa poskytuje na základe preukazu totožnosti,
  • vo vlakoch EuroCity (EC) je potrebné dokúpenie príplatku za 1 €,
  • v povinne miestenkových vlakoch SuperCity (SC) je potrebné dokúpenie príplatku 1 € v 2. vozňovej triede alebo 3 € v 1. vozňovej triede (obsahuje miesto),
  • vo vlakoch InterCity (IC) je možné využiť zľavu podľa osobitného cenníka.
Dátum poslednej aktualizácie: 13.06.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.