Návratky a reklamácie

  • SMS lístok nie je možné vrátiť z dôvodu na strane cestujúceho. Vrátenie je však možné v prípade nevyužitia lístka z viny dopravcu (prostredníctvom pokladnice alebo zaslaním bežnou poštou či elektronickou poštou na adresu Sekcie OTZ (Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Úsek obchodu, Sekcia odúčtovania tržieb železníc, Oddelenie vnútroštátnej prepravy, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, ZSSKSeOTZ@slovakrail.sk),
  • uveďte prosím telefónne číslo, z ktorého bol realizovaný nákup, dátum, čas zakúpenia, kód SMS lístka, číslo účtu a relevantné dokumenty, ktorými preukážete opodstatnenosť požiadavky.
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.