Zľavnené cestovné pre deti, žiakov a študentov

Železničná spoločnosť Slovensko popri bezplatnej preprave naďalej poskytuje možnosť zľavneného cestovného pre deti do 15 rokov, žiakov a študentov. Zľavnené cestovné sa dá využiť:

 • ak dieťa, žiak alebo študent nie sú registrovaní do bezplatnej prepravy,
 • ak chcú cestovať vlakom, v ktorom už pre vyčerpanú kapacitu nie sú k dispozícii cestovné lístky na bezplatnú prepravu.

Deti do 6 rokov

 

Súvisiace články

 • v 2. triede bezplatne (netreba žiaden lístok ani preukaz),
 • v 1. triede bezplatne maximálne dve deti bez lístka na jedného cestujúceho s platným cestovným lístkom, každé ďalšie dieťa platí polovičné cestovné,
 • vo vlaku EuroCity bez príplatku (v prípade využitia polovičného cestovného v 1.triede sa platí príplatok 1 €), vo vlaku SuperCity príplatok 1 € v 2. triede a 3 € v 1. triede,
 • vo vlaku InterCity môže dieťa do 6 rokov cestovať s doplatkom (najvýhodnejšie cestovné), ktorý zahŕňa miesto na sedenie,
 • môžu cestovať len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.

Deti od 6 do 15 rokov

 • ak nevyužívajú bezplatnú prepravu, prepravíme ich za 50 % obyčajného cestovného v 1. alebo 2. vozňovej triede,
 • vo vlaku EuroCity s príplatkom 1 €, vo vlaku SuperCity príplatok 1 € v 2. triede a 3 € v 1. triede,
 • vo vlaku InterCity môže dieťa od 6 do 15 rokov cestovať s doplatkom (najvýhodnejšie cestovné), ktorý zahŕňa miesto na sedenie,
 • pri kontrole cestovných dokladov prosíme preukázať vek dieťaťa akýmkoľvek úradným preukazom s aktuálnou fotografiou, menom, priezviskom a dátumom narodenia alebo rodným číslom.

Žiaci a študenti do 26 rokov

 • na využívanie bezplatnej prepravy aj zľavneného cestovného je potrebná bezkontaktná čipová karta (BČK) vydaná školou na Slovensku s aktivovanou dopravnou časťou. Ak škola nemá možnosť aktivácie dopravnej časti, respektíve kartu vôbec nevydáva, je potrebný PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA vydaný v pokladniciach ZSSK v papierovej forme (kliknite na viac informácií),
 • zľavnené cestovné ponúkame vo výške 50 % v 1. aj 2. vozňovej triede bez viazanosti na miesto bydliska a školy,
 • je možné si zabezpečiť aj týždenné alebo mesačné traťové lístky so zľavou 60 až 70 % z obyčajného cestovného. Tieto lístky platia v osobných vlakoch (Os), regionálnych expresoch (REX), regionálnych rýchlikoch (RR), rýchlikoch (R), expresoch (Ex), vlakoch EuroCity (EC) a EuroNight (EN) bez doplatku, Vo vlakoch SuperCity je možné cestovať s doplatkom, vo vlakoch InterCity podľa osobitného cenníka.
 • zľavnené cestovné možno na rozdiel od bezplatnej prepravy využiť aj v prihraničnom úseku (od poslednej stanice na Slovensku, kde vlak zastavuje, až po štátnu hranicu),
 • aj zľavnené cestovné poskytujeme žiakom a študentom denného štúdia do dovŕšenia 26. rokov alebo do ukončenia 2. stupňa vysokoškolského štúdia (podľa toho, ktorá situácia nastane skôr),
 • ak vás zaujímajú ďalšie informácie o podmienkach pre jednotlivé kategórie študentov, študentoch zahraničných škôl či preprave cez prázdniny, kliknite prosím na odkaz o bezplatnej preprave,
 • vo vlaku EuroCity poskytujeme zľavnené cestovné s príplatkom 1 €, vo vlaku SuperCity s príplatkom 1 € v 2. triede a 3 € v 1. triede,
 • vo vlaku InterCity môžu študenti využiť zľavu podľa osobitného cenníka. Okrem preukazu na bezplatnú prepravu uznávame v IC vlakoch aj zahraničný preukaz ISIC.

Tip ZSSK: Ak si aktivujete Kreditné konto, získate bonus 5 % k vloženým finančným prostriedkom a väčšiu pružnosť, ak sa rozhodnete vrátiť cestovný lístok.

Tip ZSSK: Ak nepožadujete pre dieťa do 10 rokov samostatné lôžko alebo ležadlo, môžete sa prepraviť s dieťaťom na spoločnom lôžku alebo ležadle. Na spoločnom lôžku alebo ležadle je možné prepraviť taktiež dve deti do 10 rokov. Tretie dieťa musí mať vlastné lôžko alebo ležadlo. Dieťa staršie ako 10 rokov môže byť prepravené len na samostatnom lôžku alebo ležadle. Cenu za lôžko alebo ležadlo zaplatíte podľa toho, koľko lôžok alebo ležadiel použijete.

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 14.02.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.