Žiaci a študenti môžu cestovať bezplatne aj cez prázdniny. Výnimkou sú absolventi

Žiaci a študenti denného štúdia môžu využívať bezplatnú prepravu aj počas prázdnin. Sčasti to však neplatí pre absolventov, teda tých, ktorí končia posledný ročník stredných alebo jednotlivé stupne štúdia vysokých škôl. Tí totiž podľa zákona o výchove a vzdelávaní (Zákon č. 245/2008 Z.z) a zákona o vysokých školách (Zákon č. 131/2002 Z.z.) prichádzajú o status študenta absolvovaním záverečnej skúšky. Po zápise na ďalšie štúdium sa im bezplatná preprava prizná od začiatku nového akademického roka.

Žiaci a študenti môžu cez prázdniny bezplatne cestovať rovnako ako počas školského roka, ak sú zaregistrovaní v systéme bezplatnej prepravy:

  • na akúkoľvek trasu vyzdvihnutím jednorazových cestovných lístkov na bezplatnú prepravu (dostupné v pokladnici aj cez internet)
  • na trase z bydliska do miesta školy vo vlakoch kategórie Os a REX s časovými bezplatnými lístkami (mesačníky), často sú riešené na bezkontaktných čipových kartách vydaných školou s aktivovanou dopravnou časťou

Ako to vyzerá v praxi

1. Absolvent základnej školy

Žiak má nárok na bezplatnú prepravu aj po ukončení základnej školy. Upozorňujeme však, že je potrebné, aby mal platnú registráciu a ak používa bezkontaktnú čipovú kartu s dopravnou časťou, aj dopravnú časť. Napríklad:

  • ak je žiak registrovaný do systému bezplatnej prepravy ako dieťa do 15 rokov a dovŕšil už 15. rok veku, potrebuje sa znova zaregistrovať ako žiak/študent,
  • ak žiak využíva bezkontaktnú čipovú kartu s aktivovanou dopravnou časťou, je potrebné v júni predĺžiť platnosť dopravnej časti na ďalší školský rok na termináli školy (môže sa týkať napríklad žiakov osemročného gymnázia, ktorí nemenia školu),
  • ak žiak nastupuje v septembri na novú školu a dopravná časť mu platí len do 30. júna, môže sa v pokladnici zaregistrovať na čas prázdnin ako žiak/študent. Školou potvrdenú žiadanku predkladá za tú školu, kde končí štúdium.

2. Absolvent strednej školy

Študent strednej školy prestáva byť študentom úspešným absolvovaním záverečnej či maturitnej skúšky. Nárok na bezplatnú prepravu vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko stratí dňom ukončenia stredoškolského vzdelania. Ak je prijatý na vysokoškolské štúdium, nárok opäť získa, ale až zápisom na začiatku akademického roka v septembri. Od septembra môže znova využívať bezplatnú prepravu.

3. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia

Študent bakalárskeho programu prestáva byť študentom od okamihu splnenia poslednej z podmienok predpísaných na riadne ukončenie štúdia (t.j. obvykle zložením bakalárskej skúšky). Študentom sa opäť stáva po zápise na štúdium druhého stupňa – magisterské, inžinierske, doktorské od začiatku akademického roka v septembri. Odvtedy môže znova využívať bezplatnú prepravu.

4. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia

Nárok na bezplatnú prepravu vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko zaniká ukončením vysokoškolského štúdia druhého stupňa alebo dovŕšením veku 26 rokov podľa toho, ktorá z týchto situácií nastane skôr. Obvykle teda zložením štátnej skúšky študent prestáva byť študentom a nemôže cestovať vlakmi bezplatne.

^ Hore