Žiaci a študenti môžu cestovať bezplatne aj cez prázdniny. Výnimkou sú absolventi

Žiaci a študenti denného štúdia môžu využívať bezplatnú prepravu aj počas prázdnin. Sčasti to však neplatí pre absolventov, teda tých, ktorí končia posledný ročník stredných alebo jednotlivé stupne štúdia vysokých škôl. Tí totiž podľa zákona o výchove a vzdelávaní (Zákon č. 245/2008 Z.z) a zákona o vysokých školách (Zákon č. 131/2002 Z.z.) prichádzajú o status študenta absolvovaním záverečnej skúšky. Po zápise na ďalšie štúdium sa im bezplatná preprava prizná od začiatku nového akademického roka.

Žiaci a študenti môžu cez prázdniny bezplatne cestovať rovnako ako počas školského roka, ak sú zaregistrovaní v systéme bezplatnej prepravy:

  • na akúkoľvek trasu vyzdvihnutím jednorazových cestovných lístkov na bezplatnú prepravu (dostupné v pokladnici aj cez internet)
  • na trase z bydliska do miesta školy vo vlakoch kategórie Os a REX s časovými bezplatnými lístkami (mesačníky), často sú riešené na bezkontaktných čipových kartách vydaných školou s aktivovanou dopravnou časťou

Ako to vyzerá v praxi:

1. Absolvent základnej školy

Žiak má nárok na bezplatnú prepravu aj po ukončení základnej školy. Ak je však registrovaný do systému bezplatnej dopravy ako dieťa do 15 rokov a dovŕšil už 15. rok veku, potrebuje sa znova zaregistrovať ako žiak/študent. Treba priniesť preukaz totožnosti, školou potvrdenú žiadanku a fotografiu.

Žiak teda môže cestovať bezplatne v júli a v auguste aj po tom, čo dostane vysvedčenie v poslednom ročníku základnej školy.

2. Absolvent strednej školy

Študent strednej školy prestáva byť študentom úspešným absolvovaním záverečnej či maturitnej skúšky. Nárok na bezplatnú prepravu vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko stratí dňom ukončenia stredoškolského vzdelania. Ak je prijatý na vysokoškolské štúdium, nárok opäť získa, ale až zápisom na začiatku akademického roka v septembri. Od septembra môže znova využívať bezplatnú prepravu.

3. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia

Študent bakalárskeho programu prestáva byť študentom od okamihu splnenia poslednej z podmienok predpísaných na riadne ukončenie štúdia (t.j. obvykle zložením bakalárskej skúšky). Študentom sa opäť stáva po zápise na štúdium druhého stupňa – magisterské, inžinierske, doktorské od začiatku akademického roka v septembri. Odvtedy môže znova využívať bezplatnú prepravu.

4. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia

Nárok na bezplatnú prepravu vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko zaniká ukončením vysokoškolského štúdia druhého stupňa alebo dovŕšením veku 26 rokov podľa toho, ktorá z týchto situácií nastane skôr. Obvykle teda zložením štátnej skúšky študent prestáva byť študentom a nemôže cestovať vlakmi bezplatne.

Fotogaléria

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.