Bezplatné cestovanie vo vlakoch ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko zabezpečuje od 17. novembra 2014 na základe rozhodnutia Vlády SR bezplatnú prepravu pre vybrané skupiny obyvateľstva. Ak majú cestujúci záujem túto možnosť využiť, je potrebné:

 • zaregistrovať sa do systému ZSSK (v pokladnici ZSSK alebo cez internet, neplatí pre deti do 6 rokov)
 • získať na základe registrácie Preukaz ZSSK, na ktorý sa priznáva bezplatná preprava
 • pred cestou si zabezpečiť cestovný lístok na bezplatnú prepravu
 • pri kontrole vo vlaku sa preukázať preukazom ZSSK, na ktorý sa priznáva bezplatná preprava (ak neobsahuje fotografiu aj preukazom totožnosti) a cestovným lístkom na bezplatnú prepravu

TIP: Zavolajte a pošleme vám lístok do mobilu.

KTO PRESNE MÔŽE CESTOVAŤ BEZPLATNE?

•    deti do 6 rokov

(bez ohľadu na občianstvo)

registrácia nie je potrebná

Deti do 6 rokov prepravujeme bez cestovného lístka na bezplatnú prepravu a bez potreby preukazu na preukázanie veku dieťaťa. Dospelý môže v 2. vozňovej triede bezplatne prepraviť deti vo veku do 6 rokov bez obmedzenia ich počtu. Deti do 6 rokov sme bezplatne prepravovali aj pred 17. novembrom 2014.

Tip ZSSK: Chce Vaše dieťa lístok, aký majú rodičia? V pokladnici alebo od vlakvedúceho si môžete vypýtať farebný detský lístok zadarmo.

•    deti od 6 do 15 rokov

(bez ohľadu na občianstvo)

nutná bezplatná registrácia

Na registráciu je potrebné, aby zákonný zástupca predložil fotografiu dieťaťa s rozmermi 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie) a cestovný pas dieťaťa. (Ak dieťa nevlastní pas, treba predložiť rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti jeho zákonného zástupcu). Po registrácii získa detský zákazník PREUKAZ PRE DIEŤA DO 15 ROKOV. Vo vlaku cestujúci predloží cestovný lístok na bezplatnú prepravu a preukaz vydaný pri registrácii.

Tip ZSSK: Tento druh bezplatného cestovania je výhodný pre deti od 6 do 15 rokov, ktoré nepotrebujú pravidelne cestovať vlakom do školy. Registrácia je jednoduchšia. Ak dieťa bude využívať bezplatné cestovanie na pravidelné dochádzanie do školy, odporúčame zaregistrovať cestujúceho ako žiaka/študenta do 26 rokov.

•   žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov

(občania SR, členských štátov EÚ alebo osoby s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ)

Za školu sa považuje každé vzdelávacie zariadenie registrované rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SR alebo ekvivalent v zahraničí.

nutná bezplatná registrácia

Registrácia má nasledovné základné podoby:

1. Ak je študent držiteľom bezkontaktnej čipovej karty (BČK) vydanej školou aj s aktivovanou dopravnou časťou (ide typicky o kartu ISIC vydávanú školou, pričom dopravná časť sa obvykle aktivuje na termináli v škole), potrebuje na registráciu okrem tohto preukazu len preukaz totožnosti. V pokladnici ZSSK dostane PREUKAZ ZÁKAZNÍKA. Predloženie fotografie je dobrovoľné. V niektorých pokladniciach a vo vlaku môže byť preukaz pre zákazníka potrebný na vydanie lístka na bezplatnú prepravu, pri kontrole vo vlaku cestujúci predloží cestovný lístok a bezkontaktnú čipovú kartu vydanú školou. Na výdaj preukazu, na ktorý sa priznáva bezplatná preprava, môžeme uznať len BČK vydané školou v SR.

2. Ak žiak alebo študent nie je držiteľom bezkontaktnej čipovej karty (BČK), potrebuje predložiť preukaz totožnosti, fotografiu s rozmermi 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie) a školou potvrdenú žiadanku. Na priznanie bezplatnej prepravy mu bude vydaný PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA. Tento postup platí aj pre študentov stredných škôl, ktoré vydávajú karty bez dopravnej časti (kliknite prosím na ďalšie informácie).

Študenti Žilinskej univerzity a Katolíckej univerzity v Ružomberku (tieto vysoké školy vydávajú bezkontaktné čipové karty, ale s neaktivovanou dopravnou časťou respektíve bez dopravnej časti) si môžu vybrať - získať PREUKAZ ZÁKAZNÍKA bez možnosti využívať mesačné časové lístky na bezplatnú prepravu (potrebujú bezkontaktnú čipovú kartu, preukaz totožnosti, fotografia je nepovinná) alebo si vyžiadať PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA, na základe ktorého si okrem jednorazových lístkov môžu zabezpečiť aj mesačné časové lístky (potrebujú bezkontaktnú čipovú kartu, preukaz totožnosti a fotografiu s rozmermi 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie).

3. Ak žiak alebo študent študuje na škole v zahraničí a je občanom členského štátu EÚ alebo má trvalý pobyt v členskom štáte EÚ, potrebuje predložiť originál Potvrdenia o návšteve školy na aktuálny školský/akademický rok, fotokópiu úradného prekladu Potvrdenia o návšteve školy do slovenského jazyka, preukaz totožnosti a fotografiu s rozmermi 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie). Úradný preklad Potvrdenia o návšteve školy sa nevyžaduje, ak je Potvrdenie o návšteve školy prezentované v českom jazyku alebo škola v Českej republike potvrdila priamo Žiadanku na výdaj preukazu. Podmienkou je, aby študijný program predstavoval ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR. V prípade, že ZSSK nemá informáciu, či má študijný program ekvivalent na Slovensku, študent potrebuje aj osvedčenie z ministerstva školstva, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. V pokladnici ZSSK dostanú žiaci alebo študenti PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA.


PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA alebo BČK, na ktorú bol vydaný PREUKAZ PRE ZÁKAZNÍKA, oprávňuje zabezpečiť si:

 • bezplatné cestovné lístky na jednotlivé cesty,
 • bezplatné časové cestovné lístky s platnosťou na osobné vlaky (Os) a regionálne expresy (REX) aj počas voľných dní, prázdnin a sviatkov na dennú dochádzku do/z miesta sídla školy z/do miesta bydliska. Povolené trate (maximálne dve) budú uvedené v preukaze. Časové cestovné lístky sa dajú využiť len na vzdialenosti kratšie ako 160 km. Žiakom základných škôl a žiakom 1.-4. ročníka osemročných gymnázií stačí na cestovanie do školy PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA (časový cestovný lístok sa im nevydáva). Žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl si potrebujú zabezpečiť mesačné lístky. 

Na cesty mimo trasy vyznačenej na žiackom preukaze alebo žiackom/študentskom mesačnom časovom lístku a na cesty vlakmi kategórie rýchlik, regionálny rýchlik, expres, EuroCity, EuroNight a SuperCity je potrebné zabezpečiť si lístok na bezplatnú prepravu do cieľovej stanice.

Chcem vedieť, ako si obnoviť preukaz na ďalší rok.

Chcem vedieť, či mám nárok na bezplatnú prepravu aj cez prázdniny.

Zoznam základných a stredných škôl vydávajúcich BČK

Zoznam vysokých škôl, ktoré vydávajú BČK (v prípade Katolíckej univerzity v Ružomberku a Žilinskej univerzity bez dopravnej časti alebo bez aktivovanej dopravnej časti)

Tipy ZSSK: Tento druh bezplatného cestovania je výhodný pre deti od 6 do 15 rokov, ktoré pravidelne cestujú do školy, a pre žiakov a študentov vo veku 15 až 26 rokov. Žiacke časové cestovné lístky umožňujú cestovať bezplatne osobnými vlakmi a regionálnymi expresmi na trati do školy (do 160 kilometrov). Netreba si už osobitne zabezpečiť jednorazový cestovný lístok na bezplatnú prepravu pred každou cestou do školy alebo domov.

Študenti, ktorí sú držiteľmi bezkontaktnej čipovej karty s aktivovanou dopravnou časťou, sa môžu zaregistrovať aj cez internet.

Študentom prvých ročníkov 1. a 2. stupňa vysokých škôl, ktorým škola z technických príčin nedokáže zabezpečiť vydanie BČK pri zápise, vydáme na základe preukazu totožnosti, fotografie a školou potvrdenej žiadanky PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA s platnosťou najneskôr do konca októbra.

Chcem sa zaregistrovať.

•    dôchodcovia vo veku menej ako 62 rokov

(občania SR, členských štátov EÚ alebo osoby s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ)

nutná bezplatná registrácia

Nárok na bezplatnú prepravu získali poberatelia dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení alebo obdobných dôchodkov vyplácaných verejnou inštitúciou členského štátu EÚ a poberatelia sociálneho výsluhového dôchodku a sociálneho dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Do týchto kategórií spadajú poberatelia starobného, predčasného starobného, sirotského, vdovského, vdoveckého, invalidného, dôchodku manželky či sociálneho dôchodku a poberatelia vdovského výsluhového, vdoveckého výsluhového, sirotského výsluhového alebo invalidného výsluhového dôchodku.

Na registráciu a získanie preukazu je okrem preukazu totožnosti potrebné aj potvrdenie o výplate dôchodkových dávok nie staršie ako 30 dní (poberatelia sociálnych dôchodkov od Sociálnej poisťovne, poberatelia sociálnych výsluhových dôchodkov od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia) a fotografia s rozmermi 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie). V pokladnici ZSSK zákazník získa PREUKAZ PRE POBERATEĽA DÔCHODKU DO 62 ROKOV. Platnosť preukazu môže byť obmedzená na 12 mesiacov alebo menej.

Vo vlaku sa cestujúci preukazuje preukazom s fotografiou vydaným pri registrácii. Okrem toho je potrebné zabezpečiť si cestovný lístok na bezplatnú prepravu do cieľovej stanice.

•    seniori vo veku 62 a viac rokov

(bez ohľadu na občianstvo)

nutná bezplatná registrácia

Cestujúcim vo veku od 62 rokov na registráciu a získanie PREUKAZU PRE ZÁKAZNÍKA stačí, ak v pokladnici predložia preukaz totožnosti a fotografiu s rozmermi 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie).

Pri kontrole sa preukazujú Preukazom pre zákazníka a cestovným lístkom na bezplatnú prepravu. Ak majú preukaz bez fotografie (vydávali sa do 15. 6. 2015), potrebujú aj preukaz totožnosti. Preukaz bez fotografie je možné bezplatne vymeniť za nový s fotografiou alebo používať ďalej v kombinácii s občianskym preukazom.

KDE SA DÁ ZAREGISTROVAŤ?

AKO FUNGUJÚ LÍSTKY NA BEZPLATNÚ PREPRAVU

 • okrem preukazu je potrebné si pred cestou zabezpečiť cestovný lístok na bezplatnú prepravu do vybranej stanice. Funguje to podobne ako kúpa klasického spoplatneného lístka, ale s rozdielom, že vo vlakoch kategórie RR, R, Ex, SC, EC, EN je lístok viazaný na konkrétny spoj a počet miest pre cestujúcich s lístkami na bezplatnú prepravu môže byť obmedzený. Ak by ste sa rozhodli cestovať iným vlakom z uvedených kategórií, je potrebné pôvodný cestovný lístok vrátiť a vyzdvihnúť si nový, na ďalší konkrétny vlak. Výmenu možno uskutočniť do 120 minút po pravidelnom odchode vlaku uvedenom na cestovnom lístku z nástupnej stanice cestujúceho,
 • ak už lístky na bezplatnú prepravu vo vami vybranom vlaku kategórie RR, R, Ex, SC, EC, EN nie sú k dispozícii a napriek tomu máte záujem uvedeným vlakom cestovať, môžete si lístok kúpiť za príslušné cestovné (napríklad deti od 6 do 15 rokov, žiaci a študenti za polovičné cestovné, seniori nad 70 rokov za evidenčné cestovné). Vo vlakoch kategórie Os a REX nie je počet lístkov na bezplatnú prepravu obmedzený (hoci v mimoriadnych prípadoch si vyhradzujeme právo kontingenty zaviesť aj v týchto vlakoch),
 • lístky na bezplatnú prepravu v diaľkových i regionálnych vlakoch sú viazané aj na osobu, nemôže ich teda použiť iný cestujúci,
 • lístok si môže cestujúci zabezpečiť vo vlaku bez prirážky len v prípade, že sa na nástupnej stanici alebo zastávke lístky nepredávajú, a je potrebné, aby za týmto účelom vlakvedúceho vyhľadal,
 • študenti môžu na cestu do školy využívať aj mesačné cestovné lístky na bezplatnú prepravu. Trasu do školy majú zaznamenanú v príslušnom preukaze. Žiakom ZŠ a 1.-4. ročníka osemročných gymnázií sa na bezplatné cestovanie do školy uzná ročný preukaz od ZSSK. Mesačné lístky a preukaz platí len v osobných vlakoch a regionálnych expresoch.

KDE NEMOŽNO VYUŽIŤ BEZPLATNÉ LÍSTKY

 • Možnosť cestovať s bezplatným lístkom sa nevzťahuje na cesty na prihraničnom úseku (s výnimkou detí do 6 rokov). Prihraničný úsek je trasa od poslednej stanice / zastávky na území SR (kde vlak pravidelne zastavuje) po štátnu hranicu.
 • Vo vlakoch InterCity bezplatná preprava neplatí, deti, študenti i seniori však majú možnosť využiť zľavy.
 • V 1. vozňovej triede sa platí cestovné podľa cenníka. Výnimkou sú deti do 6 rokov - na jedného dospelého možno prepraviť dve deti do 6 rokov bezplatne.

VLAKY VYŠŠEJ KATEGÓRIE

 • Vlaky EuroCity - príplatok 1 € k jednorazovému cestovnému lístku na bezplatnú prepravu
 • Vlaky SuperCity (povinne miestenkové) - v 2. vozňovej triede príplatok 5 €
 • Vlaky InterCity - bezplatná preprava neplatí, ponúkame však zľavy

AKO CESTOVAŤ V TATRÁCH
A NA TRATI ŽILINA-RAJEC

 • Na tratiach samoobslužných výpravných systémov stačí nárok na bezplatnú prepravu preukázať len Preukazom ZSSK, na ktorý sa priznáva bezplatná preprava. Nie je teda potrebný cestovný lístok na bezplatnú prepravu. Toto pravidlo platí pre trate TEŽ a OŽ (Poprad Tatry – Štrbské Pleso, Starý Smokovec – Tatranská Lomnica, Štrba – Štrbské Pleso) a pre trať Žilina – Rajec.

MIESTENKY

 • Miestenky si môžu kupovať aj cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu. Táto možnosť platí aj pre deti do 6 rokov, ktoré nepotrebujú žiaden cestovný lístok.

NAČO JE KÓD NA PREUKAZE

 • Registráciou sa vytvorí zákaznícke konto v systéme ZSSK každému cestujúcemu, ktorý má nárok na bezplatnú prepravu vlakom. Po vytvorení tohto konta cestujúcemu je vydaný preukaz s 2D kódom. Pri ďalších nákupoch je povinný sa preukázať týmto preukazom, prípadne preukázať sa ním vo vlaku. Načítaním 2D kódu pri výdaji lístka sa zabezpečí zrýchlenie vypravenia cestujúcich a automatické priradenie lístka k zákazníkovmu kontu.

Fotogaléria

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.