Odškodnenie

Náhradu škody pri ceste autovlakom Bratislava - Humenné a späť je možné uplatniť si priamo na adrese Železničnej spoločnosti Slovensko (Železničná spoločnosť Slovensko, Sekcia odúčtovania tržieb železníc, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava). Prosíme cestujúcich, aby nekontaktovali poisťovňu QBE, keďže Železničná spoločnosť Slovensko už má uzavretú zmluvu s inou poisťovňou.

Pri uplatňovanie odškodnenia je potrebné doručiť originály prevozných lístkov, správu o stave vozidla pred naložením a faktúru za opravu poškodeného vozidla.  

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.