Nakládka a zabezpečovanie motocyklov na autovozni

Upevňovacie body na motocykloch sú volené tak, aby bolo zabezpečené čo najlepšie zaistenie. Ideálne upevňovacie body sú na prednej vidlici a vzadu na nosiči stúpačky, resp. na rukoväti pre spolujazdca, či nosiči kufra.
Motocykle je možné nakladať iba na spodnú plošinu autovozňa. Motocykle sa umiestňujú za sebou s takým odstupom, aby bolo možné medzi ne vložiť dve zarážky pre zaistenie. Zásadne sa motocykel postaví a zaisťuje na centrálnom stojane.

U niektorých typov motocyklov (Chopper) sa lepšieho zabezpečenia dosahuje pri postavení na postranné stojančeky. Motocykle, ktoré sú vybavené iba postranným stojanom, sa do vozidla umiestňujú tak, aby boli postavené postranným stojanom dovnútra vozidla. V tomto prípade je nutné pripevniť motocykel dodatočným lanom na odvrátenej strane proti stojančeku (buď za zábradlie alebo oko bočnice).
Zaisťovacie laná (popruhy) sa umiestňujú tak, aby bola pokiaľ možno kolmo k pozdĺžnej osi motocykla. Motocykel musí cestujúci zabezpečiť zarážkami (kliny) z oboch strán. Stabilizácia motocykla sa vykonáva podľa vyššie uvedeného. Pre ešte lepšie zabezpečenie je možné odňať sedadlo a popruh pretiahnuť cez kostru motocykla a zavesiť od jednej k druhej koľajničke pre uchytenie zarážok. Sedadlo sa opäť nasadí späť na motocykel.

Upevňovanie motocyklov

Usporiadanie motocyklov na autovozni


Motocykle je pri zabezpečovaní nutné chrániť pred poškodením laku. Z tohto dôvodu sa popruhy podkladajú vhodnými pružiacimi materiálmi. Ak sú motocykle vybavené prednými štítmi proti vetru, je nutné motocykel natočiť v smere jazdy pri splnení ďalších podmienok. Ak je vlak vedený cez úvrati, je nutné z motocykla odňať príslušný štít.
Motocyklista musí byť chránený prilbou až do zastavenia motocykla na dolnej nakladacej plošine, resp. musí byť chránený pri odchode z miesta odstavenia vo vozidle. Preprava motocykla BMW C1 je z dôvodu konštrukčnej výšky 170 cm zakázaná.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 18.06.2014
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.