V pokladniciach ZSSK začína registrácia na bezplatné cestovanie vlakom

27.10.2014

BRATISLAVA – Deti, študenti, dôchodcovia, ktorí  získali nárok na bezplatné lístky na vlak, sa od dnes 27. októbra môžu začať registrovať v pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Registrácia na počkanie je možná v tých pokladniciach, ktoré sú označené ako KVC – Komplexné vybavenie cestujúcich.  Podrobný zoznam  železničných  staníc, v ktorých sa takéto pokladne nachádzajú, je zverejnený na webovej stránke ZSSK. Pri preberaní preukazu každý cestujúci podpíše súhlas so spracovaním osobných údajov. Registrácia nie je možná v pokladniciach, ktoré zabezpečujú Železnice SR, ZSSK Cargo  a u zmluvných predajcov ZSSK.

Možnosti registrácie zákazníckeho konta a výdaju preukazu:

 • V osobnej pokladnici ZSSK s KVC – registrácia a výdaj preukazu je na počkanie.
  • Cestujúci  predloží v pokladnici potrebné doklady na overenie.
  • Tento typ registrácie s okamžitým výdajom preukazu je možný v 85 železničných staniciach.
  • Zoznam staníc s pokladnicami KVC.
 • V pokladniciach ZSSK bez KVC – registrácia a výdaj preukazu prebehne do troch pracovných dní.
  • Cestujúci vyplní tlačivo žiadanky.
  • K vyplnenej žiadanke predloží v pokladnici na overenie potrebné doklady podľa jednotlivého typu cestujúceho. Pokladník skontroluje údaje na žiadanke podľa dokladov cestujúceho a doklady, po kontrole správnosti, cestujúcemu vráti (okrem potvrdenia o poberaní dôchodkových dávok zo Sociálnej poisťovne, ktoré sa odoberá).
  • Maximálne do troch pracovných dní bude mať preukaz k dispozícii na tej stanici, kde o vydanie preukazu požiadal.
   Registrácia cez pokladnice bez KVC  je možná v 67 železničných staniciach.
  • Zoznam staníc s pokladnicami bez KVC.

Podmienky  a potrebné doklady k registrácii podľa jednotlivých  kategórií osôb s nárokom na bezplatné cestovanie vlakom:

 • deti vo veku do 6 rokov – nie je potrebná registrácia.
  Deti do veku do 6 rokov budú prepravované bez cestovného lístka na bezplatnú prepravu a bez potreby preukazu na preukázanie veku dieťaťa. Dospelý môže bezplatne prepraviť deti vo veku do 6 rokov bez obmedzenia počtu na jedného dospelého.
 • deti vo veku od 6 do 15 rokov - je potrebná registrácia.
  Deti do veku od 6 do 15  rokov budú prepravované na cestovný lístok na bezplatnú prepravu bez ohľadu na štátnu príslušnosť a miesto trvalého bydliska. Na registráciu je potrebný cestovný pas alebo rodný list dieťaťa, preukaz totožnosti jeho zákonného zástupcu a povinne aj farebná fotografia dieťaťa(2x3 cm). Po registrácii získa PREUKAZ PRE DIEŤA DO 15 ROKOV, ktorý ho  oprávňuje na zakúpenie nulového cestovného lístka na jednotlivé cesty. Tento typ preukazu  neoprávňuje na bezplatné cestovanie vlakom do a z školy.
  Vo vlaku cestujúci predloží nulový cestovný lístok na bezplatnú prepravu a preukaz s fotografiou vydaný pri registrácii.
 • žiak/študent do 26 rokov
  Za žiaka/študenta sú považovaní všetci žiaci/študenti podľa súčasných pravidiel (študujúci na školách v SR, resp. Slováci študujúci v zahraničí, pričom bezplatné cestovanie sa uznáva vždy len na území SR). Žiaci a študenti budú prepravovaní na nulový cestovný lístok na bezplatnú prepravu. Na jeho zakúpenie potrebujú  žiacky preukaz vydaný školou v SR vo forme čipovej karty, resp. ak škola nie je emitentom žiackeho preukazu vo forme čipovej karty, tak preukaz vydaný ZSSK. Ak žiakovi/študentovi  ZSSK už tento akademický/školský  rok vydala papierový preukaz, postačí jeho odovzdanie pri registrácii.
  • Uvedený preukaz ich oprávňuje na zakupovanie:
   • cestovných  lístkov na jednotlivé cesty – za akýmkoľvek účelom na akejkoľvek trati (cesty do/zo školy, súkromné cesty)
   • a časových cestovných lístkov (žiaci ZŠ – ročné lístky (preukaz sa im uzná na cestovanie) a žiaci SŠ a študenti VŠ – mesačné lístky s platnosťou aj počas voľných dní a prázdnin) – na dennú dochádzku do/z miesta sídla školy z/do miesta bydliska. Uvedené povolené trate budú uvedené v žiackom preukaze. Časové cestovné lístky platia do 160 km na platný žiacky preukaz bez potreby zakupovania časového cestovného lístka.
  • U všetkých žiakov a študentov je potrebná registrácia:
   • Študent -  držiteľ bezkontaktnej čipovej karty (BČK)
    K registrácii je potrebný preukaz totožnosti a preukaz študenta vo forme bezkontaktnej čipovej karty vydanej školou. V pokladnici ZSSK obdrží na počkanie PREUKAZ ZÁKAZNÍKA. Vo vlaku cestujúci predloží nulový cestovný lístok na bezplatnú prepravu a bezkontaktnú  čipovú kartu vydanú školou.
   • Študent, ktorý nie je držiteľom BČK
    K registrácii je potrebné predložiť preukaz totožnosti, povinne aj farebná fotografia (2x3 cm) a  školou potvrdenú žiadanku. Ak žiak/študent má na aktuálny rok vydaný preukaz ZSSK v papierovej podobe, postačuje jeho odovzdanie. V pokladnici ZSSK obdrží na počkanie PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA. Tento preukaz môže byť vydaný aj študentovi, ktorý je držiteľom BČK vydanej školou, avšak nemá aktivovanú dopravnú časť a chce využívať v budúcnosti mesačné cestovné lístky na bezplatnú prepravu.
    Vo vlaku cestujúci predloží cestovný lístok na bezplatnú prepravu a preukaz s fotografiou vydaný pri registrácii.
 • Dôchodcovia vo veku menej ako 62 rokov - poberateľ dôchodku do 62 rokov (starobného, predčasného, sirotského, vdovského, invalidného, sociálneho dôchodku).
  K registrácii a získaniu preukazu je potrebných niekoľko dokladov. Okrem preukazu totožnosti, aj Potvrdenie o výplate dôchodkových dávok od Sociálnej poisťovne (nie staršie ako 30 dní)  a povinne aj farebná fotografia (2x3 cm). V pokladnici ZSSK získa PREUKAZ PRE POBERATEĽA DÔCHODKU DO 62 ROKOV.
  Vo vlaku sa cestujúci preukazuje predložím nulového cestovného lístka na bezplatnú prepravu a preukaz s fotografiou, vydaný pri registrácii.
 • Dôchodcovia vo veku 62 a viac rokov
  Pre väčšinu starobných dôchodcov (všetci dôchodcovia vo veku 62 a viac rokov) bude registrácia  a získanie PREUKAZu ZÁKAZNÍKA formálnou niekoľkominútovou záležitosťou. Registráciu a preukaz  si môžu vybaviť vopred alebo pri prvej ceste na nulový lístok. Oprávnení dôchodcovia predložia v pokladnici len občiansky preukaz. Dôchodca sa môže rozhodnúť, či si na preukaz dá fotografiu (2x3 cm). Preukaz s fotografiou mu zjednoduší cestovanie, pri kontrole lístkov vo vlaku nebude potrebovať aj občiansky preukaz či pas.
  Nulový cestovný lístok sa bude vydávať dočasne do konca marca 2015 aj len na preukaz totožnosti. Prechodné obdobie, teda šanca získavať nulový lístok len na občiansky platí pre nákup lístkov cez pokladnice,  aj pre nákup priamo vo vlaku. Až do 11. januára bude urobená druhá výnimka  - dôchodcovia budú získavať lístky priamo vo vlaku bez prirážky. Po uvedenom termíne to už bude s prirážkou. Výnimkou bude len predaj vo vlaku pre tých cestujúcich, ktorí nastúpia v staniciach a zastávkach, kde nie je pokladnica.

Kde nemožno využiť bezplatné lístky

 • Možnosť cestovať s bezplatným lístkom sa nevzťahuje na cesty vlakmi kategórie InteCity (komerčné vlaky) na trase Bratislava – Žilina – Košice a opačne. Tieto vlaky majú osobitný cenník.
 • Rovnako nie je možné bezplatne cestovať v prihraničnom úseku. Prihraničný úsek je trasa od poslednej stanice/ zastávky na území SR (kde vlak pravidelne zastavuje) po štátnu hranicu.
 • V rámci dvoch samoobslužných výpravných systémov sa bezplatne cestuje len na nový preukaz.  Nie je teda potrebný nulový cestovný lístok. Ide o systém Tatranských elektrických železníc (TEŽ) a o systém na trase  Žilina – Rajec.

Ďalšie dôležité pravidlá pre všetkých

Všetci záujemcovia o bezplatnú dopravu sú povinní:

 1. zaregistrovať sa a získať na základe registrácie preukaz
  V každom prípade ide o jednorázovú registráciu, teda cestujúci sa registruje iba raz.
  Registráciou sa vytvorí zákaznícke konto v systéme ZSSK každému cestujúcemu, ktorý má nárok na bezplatnú prepravu vlakom. Po vytvorení tohto konta cestujúcemu je vydaný preukaz s 2D kódom. Pri ďalších nákupoch  je povinný sa preukázať týmto preukazom, prípadne preukázať sa ním vo vlaku. Načítaním 2D kódu pri výdaji lístka sa zabezpečí zrýchlenie vypravenia cestujúcich a automatické priradenie lístka k zákazníkovmu kontu.
 2. na cestovanie si vybrať cestovný lístok s nulovou hodnotou
  • Účelom registrácie cestujúcich je viazanosť cestovného lístka na bezplatnú prepravu ku konkrétnemu cestujúcemu a na konkrétny vlak diaľkovej dopravy.
  • Po jednorázovom zaregistrovaní získa každý cestujúci preukaz, ktorý ho oprávňuje na vybratie si cestovného lístka s nulovou hodnotou na konkrétnu trasu.
  • Vo vybraných kategóriách diaľkových vlakov (Rýchlik, Expres, EuroNigt, EuroCity) bude bezplatné cestovanie viazané aj na konkrétny vlak /spoj.
  • V regionálnych vlakoch (osobné vlaky, regionálne expresy) bude cestovanie flexibilné na ktorýkoľvek vlak v daný deň.

Aktuality

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia